lt   en   ru   de
        mesos perdirbejai 

Apie projektą

Projektas „Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos (toliau – LMPA) narių žmogiškųjų išteklių tobulinimas" 

(projekto kodas Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-01-574)

Projektas finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-01-K priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2009-05-15
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2011-08-14

Bendra projekto vertė: 1 351 239,00 Lt

Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija (toliau – LMPA), vienijanti 25 mėsos perdirbimo įmones inicijavo šį projektą, kurio tikslas – kelti įmonių darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinių ir gebėjimų lygį, didinant dirbančiųjų sugebėjimus prisitaikyti prie įmonių reikmių ir rinkos pokyčių. Projekto pareiškėjas LMPA ir 13 partnerių, kurie yra asociacijos nariai.

Projekto metu vykdomi visų lygių darbuotojų mokymai, apimantys visus mėsos perdirbimo procesus,  t.y. nuo tinkamo žaliavos paruošimo iki galutinio produkto pateikimo vartotojui. Mokymų metu bus sprendžiamos globalios problemos, susijusios su įmonių veiklos organizavimu, kurių atskirai kiekvienas juridinis vienetas išspręsti negali, nes jos turi būti sprendžiamos viso sektoriaus lygiu. Problemos, kurias siekiama išspręsti vykdant mokymus: žema mėsos kokybė; nepakankamas mėsos perdirbimo įmonių darbuotojų darbo našumas ir efektyvumas; naujos specializuotos technikos nenaudojimas darbo procesų metu ir žemas inovacijų diegimas mėsos perdirbimo įmonėse. Mokymų planas sudarytas taip, kad būtų kuo tikslingiau ir efektyviau naudojamos lėšos mokymams vykdyti ir pasirinkta optimaliausia projekto veiklų trukmė.
Šias problemas padės išspręsti aukštos kokybės mokymai, kurių metu įmonių vadovai ir darbuotojai įgis šioms problemoms spręsti reikalingas specializuotas žinias ir įgūdžius. Mokymai leis užtikrinti ilgalaikę įmonių plėtrą, konkurencingumą ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos rinkose, skatins įmones diegti naujas technologijas ir kurti naujus produktus. Mokymai kurs pridėtinę vertę pačioms įmonėms ir jos darbuotojams, kurie taps konkurentingi darbo rinkoje;  mėsos produktų vartotojams, nes jie galės pirkti geresnės kokybės produktą už mažesnę kainą; gyvulių augintojams, kurių pajamos  padidės dėl geresnės kokybės mėsos auginimo; Lietuvos Respublikai dėl viso sektoriaus konkurentiškumo didėjimo ES rinkose.
Projektas „ Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos narių žmogiškųjų išteklių tobulinimas" prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11d. nutarimo Nr.1160, Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos prioriteto „Užimtumo didinimas, nedarbo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas“ įgyvendinimo. Vykdant mokymus bus sukuriamos prielaidos užimtumo didinimui, pabaigę mokymus darbuotojai ne tik prisidės prie viso sektoriaus įmonių veiklos efektvumo didinimo, bet ir pagerins savo galimybes darbo rinkoje. Kadangi mėsos perdirbimo sektoriaus darbuotojų mokymai  vykdomi  įmonėse,  esančiose įvairiuose Lietuvos regioniuose, bus prisidėta ir prie Lietuvos darnaus vystymosi prioriteto „Nuosaikus ir darnus ūkio šakų ir regionų ekonomikos vystymasis“.

 
Asociacijos nariai Naujienos Projektai Naudingos nuorodos Kontaktai Informacija nariams
  K.Donelaičio 2-116, Kaunas LT- 01104 Tel.: 8 698 57001
Sprendimas UAB "Elektroninės Informacijos Centras"